Menu

Umíte měřit svoji výkonnost?

17. 07. 2020

Dnes již nestačí pouze sledovat zisk, obrat nebo rentabilitu. Je potřeba sledovat vlivové ukazatele komplexně, tedy napříč celou organizací v jejich vzájemném působení, a na základě jejich příčinných vazeb včas odhalovat slabiny celého systému. Neboť i ty největší a nejpevnější hráze se mohou začít bortit po vzniku drobných skulinek.

Organizace musí plnit své společenské poslání, tedy účelně plnit všechny své společenské závazky a efektivně zhodnotit vložený kapitál. Míru plnění společenských závazků je možné hodnotit naplněním strategických záměrů, efektivitu podnikatelského chování lze měřit úrovní podnikatelské výkonnosti, což je obecně poměrový ukazatel zisku a celkových využitých aktiv. Aby měření výkonnosti mělo užitek, musí identifikovat slabá místa a varovat včas management před případnými riziky. Dnes již nestačí pouze sledovat zisk, obrat nebo rentabilitu. Je potřeba sledovat vlivové ukazatele komplexně, tedy napříč celou organizací v jejich vzájemném působení, a na základě jejich příčinných vazeb včas odhalovat slabiny celého systému. Neboť i ty největší a nejpevnější hráze se mohou začít bortit po vzniku drobných skulinek.

Pokud se organizace chce chovat efektivně a účelně, musí mít stanovenou jasnou strategii – „mapu“ s definovanými cíli, k jejichž dosažení vede celé její podnikatelské chování – tzv. model podnikání. A k ověření, zda se podnik pohybuje po správné cestě – tedy směrem ke stanoveným cílům, slouží hodnocení podnikatelské výkonnosti, resp. měření stupně naplňování jednotlivých cílových ukazatelů. A pokud je při hodnocení výkonnosti indikován nežádoucí vývoj, je na místě změnit chování organizace tak, aby hrozba byla eliminována a celková výkonnost neklesala.

Jednou z velmi efektivních metod hodnocení výkonnosti podniku je strategický řídicí systém Balanced Scorecard (BSC), tedy průběžné sledování a vyhodnocování po-měrových i přímých ukazatelů podnikové výkonnosti, jejich co nejpřesnější plánování a naplňování. Metoda je mimo jiné vhodná i k odhalování úzkých míst v procesech, jejichž slabé průtoky táhnou ekonomickou výkonnost směrem dolů. Úspěch aplikace metody závisí na správném nastavení měřítek a jejím správném použití.

Provázanost a vzájemná kauzalita všech zmíněných faktorů, tedy strategie a jejích cílů, podnikatelské chování a hodnocení výkonnosti je podstatou metody Balanced Scorecard, která poskytuje přesně ty potřebné informace o minulém a aktuálním stavu, které pomohou predikovat stavy budoucí nebo jejich možné varianty. Výzkumný problém tedy spočívá ve správné volbě jednotlivých komponent systému Balanced Scorecard a vazeb mezi nimi, a míra úspěchu při řešení tohoto výzkumného problému je měřena hodnotou výstupní informace, kterou systém poskytne. Mám zkušenosti.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace